Hoạt động điều tra, khảo sát DDCI của Hòa Bình được tiến hành trên toàn tỉnh với các đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể. Kết quả DDCI nhằm đánh giá chất lượng điều hành, quản lý kinh tế của các sở, ban, ngành và các cơ quan chính quyền cấp huyện. Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp trên toàn tỉnh với quá trình điều tra khảo sát. Chi tiết xin liên hệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình, điện thoại 0218 6 288 089, email: lienhe@hoidoanhnghiephoabinh.com.

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành